Λοιπά Χαρακτηριστικά: > Κλιπ που συνδέεται στον σύνδεσμο #97704 ή σε στύλους διαμέτρου 25mm
> Τιμή και πώληση ανά δύο τεμάχια (ζεύγος)

+ Εύκολη δημιουργία εμποδίων
+ Αποτρέπει τραυματισμούς
+ Δυνατότητα ακριβούς ρύθμισης του ύψους
+ Τρεις (3) διαφορετικοί τρόποι χρήσης